5 případů, kdy nejste povinni platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

11.03.2020

Pokud prodáváte nemovitost, tak jistě víte, že utržené peníze je třeba řádně zdanit. Existují ovšem případy, kdy jste od této povinnosti osvobozeni. Společně se podíváme na 5 zákonných výjimek, při kterých daň z příjmu z prodeje nemovitosti platit nemusíte.

15 procent je sazba, kterou se daní příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob. Zároveň musíte váš příjem uvést do běžného daňového přiznání. Pokud ale splníte některou z následujících podmínek, jste od povinnosti platit daň osvobozeni.

1. Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň neplatíte, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjmem z jejího prodeje zajistíte vlastní bytovou situaci. Například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Dávejte ale pozor na termíny. Oznámeníje totiž nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze, jež hodláte využít na zajištění bytové potřeby.Zatímco utržené peníze musíte investovat nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje obdrželi. Pokud je však příjem z prodeje vyšší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili k vyřešení své bytové potřeby. Zbytek podléhá běžnému zdanění.

2. Nemovitost obýváte více než 2 roky

Pokud nemovitost vlastníte a měli jste v ní bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, jste od daně osvobozeni.

"Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé," uvádí právník Ondřej Kolář.

Pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením tato výjimka neplatí.

3. Délka vlastnictví nemovitosti alespoň 5 let

V případě, že jste nemovitost nebo podíl na bytovém družstvu vlastnili alespoň 5 let, odpadá povinnost platit daň. Pokud jde o dědictví, pak se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v přímé linii. Osvobození neplatí, pokud je, nebo byla prodávaná nemovitost 5 let před prodejem zařazena do obchodního majetku.

4. Nabytí nemovitosti dědictvím

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Nezáleží na tom, v jaké linii se dědí. Dědici ovšem mohou vzniknout další povinnosti. Pokud nastane případ, že je předmětem dědictví nemovitost v hodnotě vyšší 5milionů korun, je dědic povinen nahlásit tuto skutečnost správci daně,
a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

5. Nabytí nemovitosti darem

Nabytí nemovitosti darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii, či od osoby blízké, tzn. od osoby, se kterou jste žili nejméně rok ve společné domácnosti, bezprostředně před darováním nemovitosti, je tento příjem osvobozen od daně z příjmu. Opět však u nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává povinnost oznámit skutečnost správci daně. Oznamovací povinnost není radno brát na lehkou váhu, neboť jsou s ní spjaté pokuty ve výši 0,1%, 10% a 15% z hodnoty nemovitosti, stejně jako u dědictví.

Řešíte-li nějaké další otázky spojené s prodejem, či pronájmem nemovitostí, neváhejte nás kontaktovat a my Vám všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Příští týden se můžete těšit na nový článek, tentokrát z oblasti hypoték.

Ing. Petr Čírtek

privátní realitní makléř
+420 723 473 357
cirtek@svobodapartneri.cz